دوره و شماره: دوره 40، شماره 4 - شماره پیاپی 1000319، زمستان 1387 (88) 
5. نقد و بررسی مبانی فیض کاشانی در تأویل آیات قرآن

محمد علی لسانی؛ رحمت الله عبداالله زاده آرانی


6. اخبار مناقب اهل بیت(ع)، میراث مشترک امت

مجید معارف؛ داوود سلیمانی؛ علیرضا حیدری نسب