دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 1910، تابستان 1387 (85) 
1. بازپ‍‍ژوهی نظریة تعمیم زکات از نظر امامیه

احمد باقری؛ سید محمد رضا امام؛ سید یوسف علوی


6. مسؤولیت جمعی

محمد رضا امیر محمدی؛ عبدالحسین حسین زاده