دوره و شماره: دوره 36، شماره 5 - شماره پیاپی 729، زمستان 1382 (74) 
6. نکاح معاطاتی

سید ابوالحسن حسینی ادیانی