دوره و شماره: دوره 36، شماره 5 - شماره پیاپی 675، زمستان 1382 (74)