دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 228627، تابستان 1389 (89 مقالات و بررسیها)