اعضای هیات تحریریه

سردبیر

قربان علمي

دانشکده الهیات و معارف اسلامی/گروه ادیان وعرفان

gelmiut.ac.ir