دفتر مجله در طبقه پنجم ساختمان جدید دانشکده الهیات و معارف اسلامی واقع شده است.

لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، با تماس با دفتر نشریه، از بررسی مقاله‌ی خود از طریق این سامانه اطمینان حاصل کنید.

شماره جاری: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 228627، تیر 1389 (89 مقالات و بررسیها) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی