دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 1637، بهار 1386 (82) 
4. وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ علی محمدزاده