دوره و شماره: دوره 38، شماره 3 - شماره پیاپی 856، تابستان 1384 (77)