دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 597، خرداد 1384 (77)