دوره و شماره: دوره 2، شماره 0 - شماره پیاپی 1000437، بهار 1349 
1. بیاد استاد

محمد محمدی؛ مهدی حمیدی