دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 732، دی 1382 (74)