مسئولیت پذیری عنصر بنیادین در حیات علمی استاد مطهری

نویسنده

چکیده

جامعیت توام با ژرف نگری استاد مطهری را از بسیاری از معاصران خود متمایز کرده است جستجو از عوامل آن مساله پژوهش حاضر است توجه به قداست علم و محبوبیت اصیل داشن و نیز توجه به نیازهای معرفیتی ازمهمترین عوامل آن است نیاز ستیزی استاد بر مسئولیت پذیری ایشان استوار است مسئولیت پذیری فراتر از مفهوم روان شناختی بر بنیانهای وجودی چون آگاهی و اختیار ریشه دارد

کلیدواژه‌ها