دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 726، تابستان 1382 (73)