پاسخ به تروریسم و خشونت در سیاست کیفری اسلام

نویسنده

چکیده

با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس, وحشت, ترور و کشتن بی‌گناهان منجر می‌شود، در بسیاری از نظام‌های حقوقی به عنوان تروریسم جرم‌انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت‌گیرانه‌ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه‌های سیاسی و به قصد مقابله با حکومت یا فرد حاکم انجام می‌گیرد، پاسخ‌ها تنظیم‌کننده، تدافعی و در راستای اعاده نظم اجتماعی است. بررسی سیاست کیفری اسلام در خصوص تروریسم و خشونت سیاسی موضوع این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها