دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 1000251، تابستان 1387 (86) 
6. خسارت دیر کرد از منظر فقهی

علی مظهر قراملکی؛ سید مسلم حسینی ادیانی