دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 1000290، پاییز 1387 (87)