اراده الهی از دیدگاه متکلمان امامی، اشعری و معتزلی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

با اینکه متکلمان امامی، اشعری و معتزلی، خداوند را مرید دانسته‌اند و در باب مسأله اراده الهی بحث کرده‌اند، لکن از چند لحاظ میان آنها اختلاف است:
1ـ آیا اراده، صفتی است عین ذات یا زاید بر ذات؟
2ـ آیا اراده، از صفات قدیم است یا حادث؟
3ـ آیا اراده، از صفات ثبوتی است یا سلبی؟
4ـ آیا اسناد اراده به خداوند حقیقی است یا مجازی؟
5ـ آیا اراده، صفتی است موجود یا از احوال است؟
این نوشتار آراء هر سه مکتب کلامی را درباره مسأله اراده الهی بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها