دوره و شماره: دوره 39، شماره 4 - شماره پیاپی 1767، اسفند 1385 (81) 
رابطه فهم با دیالکتیک، تاریخ و زبان در هرمنوتیک فلسفی گادامر

محسن کدیور؛ کامران سامانی زادگان؛ رقیه حاجی بلند؛ محبوبه علی اصغر پور؛ فرشته دشتبانی؛ علی موافقی؛ محمد رضا دادپور


پژوهشی در مبانی فلسفی حکمای اسلام

امیر شیرزاد؛ حمیده محمودی نسب؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید جواد مولی؛ محسن مردی