دوره و شماره: دوره 39، شماره 3 - شماره پیاپی 1640، پاییز 1385 (80) 
3. قاعده علی الید و ضمان منافع

احمد باقری؛ علی علی آبادی؛ محمدحسن جوادی