دوره و شماره: دوره 39، شماره 2 - شماره پیاپی 1769، تابستان 1385 (79) 
2. ماهیت معنا در بازخوانی سه رویکرد متفاوت تفسیری

محمدباقر سعیدی روشن؛ علی وطنی؛ ابراهیم حشمت دهکردی