مبانی فقه الحدیث

نویسنده

چکیده

"مبانی" به معنای اصول و اساس هر چیزی است. در علوم نیز به
اصول، بنیان‌ها و اجزای اصلی تشکیل‌دهنده هر علم گویند، که آن علم
بدون آن ناقص خواهد بود. این مبانی از آن جهت که در هر علم متعددند، عموماً درباره علوم به صورت جمع آن کاربرد دارد، مثل "مبانی تفسیر"
یا "مبانی علم الحدیث" و ...؛ "فقه الحدیث" نیز دارای اصول و مبانی
متعددی است که "فهم حدیث" بدون آن شکل نمی‌گیرد. این مبانی، همان
"پیش دانسته‌ها" ـ و نه پیش‌فرض‌ها ـ یی است که غالباً ریشه در سایر علوم دارد. "فقه الحدیث" دارای سه دسته مبانی است: "مبانی مشترک" فهم متن، که برای فهم هر متنی از جمله حدیث لازم و مؤثر است؛ "مبانی اختصاصی
متون وحیانی" از جمله حدیث صحیح یا "سنت مقطوعه"؛ و "مبانی اعتقادی" فهم حدیث. این مبانی می‌تواند با "مبانی شخصیه" متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها