دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 1770، خرداد 1385 (78)