ازدواج دائم با اهل کتاب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

نویسنده

چکیده

ازدواج دائم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادلّة فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده‌اند. ایشان گرچه در مقام رأی و نظر منع آن را مطرح نموده‌اند، امّا در عمل بر آن صحّه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده‌اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می‌توان گفت بر منع ازدواج دائم مردان مسلمان با زنان اهل کتاب دلیل محکمی در دست نیست.

کلیدواژه‌ها