دوره و شماره: 46-45، شماره 0 - شماره پیاپی 1200، اسفند 1367 
رهن دراسلام

آیت الله سید ابوالفضل میر محمدی