درآمدی بر اهداف سوره هائی از قرآن کریم: درسهائی از سوره نساء

نویسنده

چکیده

سوره نساء مدنی است . این سوره را « سوره النساء الکبری = سوره بزرگ نساء » نامیده اند تا از « سوره النساء الصغری » یعنی سوره « طلاق » ممتا باشد.
سوره نساء به بیان احکام زنان و یتیمان و اموال و قوانین ارث و مسائل مربوط به جنگ و قتال می پردازد ، و راجع به اهل کتاب و منافقین و فضیلت هجرت ، و سنگینی جرم تخلف از هجرت گفتگو کرده ، و مردم را به تعاون و همیاری و دوستی و مهر و محبت به یکدیگر فرا می خواند ، و محرمات را در رابطه با زنها گزارش می کند ؛ چنانکه سوره نساء مردم را به توبه تشویق نموده ، و آنها را – به منظور پاکیزه شدن از گناه و تکامل شخصیت و بازگشت اطمینان و آرامش به نفس و استقرار روانی و احساس امن و آسایش – به توبه و ندامت از گذشته دعوت می کند . سوره نساء دارای ( 186 ) آیه و ( 3745 ) کلمه می باشد.