معرفی کتاب:

نویسنده

چکیده

در این بخش به معرفی چند کتاب و اثر که توسط اساتید محترم دانشکده الهیات نگاشته شده است می پردازیم . کتابهائی که می تواند هر یک راهگشای پژوهندگان و دانشجویان گرامی در مقاطع مختلف باشد . ان شاءالله در شماره های آینده به معرفی سایر آثار اساتید محترم خواهیم پرداخت.
کتابها عبارتند از :
1- تاریخ و علوم قرآن : آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی، دفتر انتشارات اسلامی ، 1363.
2- کاوشهائی در علوم قرآن 1-« اسباب النزول» ، تهران ، وزارت ارشاد اسلامی ، 1365.
3- مقدمه ای بر تاریخ قراءت قرآن کریم :دکتر عبد الهادی فضلی ، مترجم : دکتر سید محمد باقر حجتی ، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، 1366.
4- اتمام الحجج فی تفسیر مدلول « و لا جدال فی الحجج» : دکتر سید محمد باقر حجتی ، 1367.
5- مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام : دکتر علیرضا فیض
6- ترجمه کتاب لمعه (جلد اول ): دکتر علیرضا فیض و دکتر علی مهذب.
7- مبادی فقه و اصول : دکتر علیرضا فیض ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم .
8- تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام : دکتر علیرضا فیض
9- مجمع اللغات ، فرهنگ مصطلحات به چهار زبان عربی ، فارسی ، فرانسه و انگلیسی .
10 – فرهنگ اصطلاحات روز – فارسی – عربی ، چاپ سوم 1367 ، انتشارات امیر کبیر.
11- تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین با ترجمه و شرح فارسی نهج البلاغه ، تصحیح و تعلیق منصور پهلوان ، انتشارات میقات ، تهران ، 1365 سه جلد: مولی فتح الله کاشانی