گزارش های علمی دانشکده

نویسنده

چکیده

گزارش های علمی شامل دو بخش است: در بخش اول به معرفی رساله ای دکتری و فوق لیسانس گروه های پنج گانه دانشکده الهیات که پس از انقلاب فرهنگی تصویب شده است می پردازیم و در بخش دیگر به معرفی اعضای شورای پژوهشی دانشکده که بر اساس آیین نامه مصوب شورای پژوهشی دانشگاه تهران تعیین گردیده اند خواهیم پرداخت .