رهن دراسلام

نویسنده

چکیده

رهن از جمله مسائل محل ابتلاء و مورد نیاز عموم است و میتوان گفت تحقیق در فروع و ارائه احکام اسلام مربوط به آنها – چه بسا – ممکن است مشکل مسکن و قرض الحسنه و امثال آنها را کاهش دهد. زیرا غالباً افرادی که از قرض دادن ، و یا اجاره خانه خود ، و یا فروختن نسیه اجناس ، و یا فرصت به بدهکاران ، خودداری می نمایند از آن بیم دارند بادا طلبشان وصول نشود ، و یا خانه اجاری به آنان بر نگردد اما اگر راهی که موجب اطمینان آنان گردد و آن ترس را برطرف سازد در میان باشد به احتمال بسیار قوی ازانجام این امور خیریه که دارای پادش زیادی است خویشتن را محروم نمی سازند.
این مقاله یعنی بررسی مسائل رهن و احکام اسلامی آن در جهت ارائه چنین راهی تنظیم شده است تا افراد خیر خواه با مراعات آن به اداء وظایف اسلامی و امور خیریه موفق گردند و متضرر هم نشوند.