دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 867، پاییز 1383 (76)