آیه بودن بسمله از دیدگاه فریقین

نویسنده

چکیده

آیه بودن بسمله در سوره های قرآن و قرائت آن در نماز یکی از مسائل مورد اختلاف مسلمانان است. شیعه امامیه بر جزئیت بسمله و وجوب قرائت آن در نماز اجماع دارند. اما در میان اهل سنت در این مسأله اختلاف نظروجود دارد. در این نوشتار به دیدگاه فریقین در این مسأله اشاره شده است و دلایل آیه بودن بسمله با استناد به روایات اهل بیت (ع) و اهل سنت، مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین به منشأ این اختلاف و بررسی نظر اهل سنت در مورد عدم جزئیت بسمله و آیه بودن آن که سبب قائل بودن به تحریف در زیادتی و فزونی در قرآن می شود نیز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها