دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 649، تابستان 1383 (75) 
5. الگوی علم شناسی اصولیان

احد فرامرز قراملکی؛ علی مظهر قراملکی