دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 628، زمستان 1383 (76) 
1. بازسازی منطق ترجیح

امیرحسین فراهانی؛ ضیاء موحد


15. عقل و حیرت

مجید صادقی حسن آبادی