دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 1792، پاییز 1386 (84)