دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 1766، تابستان 1386 (83)