ویژگی‌های شرح‌ ابن‌میثم‌ بحرانی بر نهج‌البلاغه‌

نویسنده

چکیده

شرح‌ ابن‌‌میثم‌ بحرانی‌ بر نهج‌البلاغه از ویژگی‌هایی برخوردار است که
آن را از سایر شروح ممتاز می‌سازد‌. همچون: جامعیت‌ شارح‌ آن در
علوم عقلی و نقلی و در اختیار داشتن‌ نسخة‌ سیدرضی‌ و تقریر برهانی‌ نهج‌البلاغه و تحقیقات‌ عرفانی و تقریر علمی‌ حکمت‌های‌ اخلاقی و استفاده
از علوم‌ عصری‌ و داوری‌ بین ‌شرح‌ قطب‌ راوندی‌ و ابن‌ ابی‌‌الحدید
و موجود بودن‌ نسخه‌های‌ دستخط‌ مؤلف. انتقاداتی‌ نیز بر این‌ شرح‌ وارد
است‌ که‌ از جملة‌ آنها اعتماد کردن‌ شارح‌ بر علوم ‌عصری‌ مانند نظریة‌ بطلمیوس‌ است.

کلیدواژه‌ها