دوره و شماره: دوره 64، شماره 0 - شماره پیاپی 1112، زمستان 1377 
38. فهرست مقالات و بررسیها

حسن ابراهیمی؛ سکینه سجادی؛ اکرم هاشمی فرد