فرمانروایی مرعشیان مازندران

نویسنده

چکیده

در این رساله پس از طرح جغرافیای تاریخی قلمرو مرعشیان ، تاریخ سیاسی این خاندان و پس از آن اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی مازندران در روزگار حکمرانی آنان بررسی و تحلیل شده است.