ارجوزه ابن ابی حمیده در تعلیم صحافان

نویسندگان

چکیده

متن حاضر تحقیقی است از تنها نسخه مخلوط ارجوزه نسبتاً مفصلی در صنعت تسفیر ( صحافی ) که احتمالاً در سده نهم هجری تصنیف شده و دارالکتب قاهره نگهداری می شود. این ارجوزه از حیث اشتمال بر مبانی این صنعت و واژه شناسی فنی اختصاصی آن درخور توجه است . تحقیق و نشر چنین نسخه ای منحصر به فرد در مجله مخلوطات خاورمیانه با دقت زائد الوصفی که آدم گسک در آن به کار بسته است . مجله مقالات و بررسیها را بر آن داشت تا ضمن انتشار متن عربی ارجوزه ، نسبت به ترجمه مقدمه ای که مصحح بر آن نگاشته اقدام کند. بدین وسیله از جناب آقای نادر مطلبی کاشانی که تصویر تحقیق حاضر را در اختیار دفتر مجله نهاده اند سپاسگذاری می شود

کلیدواژه‌ها