دوره و شماره: 50-49، شماره 0 - شماره پیاپی 1135، بهار 1369 
1. تسامح در ادله سنن

آیت الله سید ابوالفضل میر محمدی


10. فصل جدیدی در « اعجاز قرآن»

استاد محمود محمد شاکر؛ علی حجتی کرمانی