فصل جدیدی در « اعجاز قرآن»

نویسندگان

چکیده

پژوهشی ککه از نظر خواننده گرامی می گذرد ، تحقیق جالب و جدیدی است پیرامون « اعجاز قرآن کریم» : این بحث که توسط استاد محمود شاکر انجام گرفته است از مقدمه کتاب جاویدان و ارزشمند نویسنده بلندآوازه الجزایری ، « مالک بن نبی» ( به نام « الظاهرة القرآنیه = پدیده ای به نام قرآن ) برگرفته شده است. نویسنده ضمن بررسی اثر گرانقدر مزبور ، فصل جدیدی از اعجاز قرآن را مورد ارزیابی قرار داده است که ذیلاً ملاحظه می فرمائید. «مترجم»