دوره و شماره: دوره 72، شماره 0 - شماره پیاپی 963، دی 1381 
فرهنگ اصطلاحات روز ، فارسی - عربی ( با اضافات و ویرایش جدید )

ابراهیم اقبال؛ دکتر محمد غفرانی؛ دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی