پژوهشی دربارة طبسین

نویسنده

چکیده

This article is presented in two parts. The first part is a study of the
term "Tabaseyn" in the historical and geographical texts - from the 3rd century up to now. Through reliance on the sources, the author has come to the conclusion that prior to the 6th century A.H., Tabaseyn (the two Tabases) was not applied to Tabas-e _orma-and Tabas-e 'Annan which were later mentioned as Tabas-e Gilaki and Tabas-e
Maslnan. Since the 6th century both Arab geographers and more recent scholars have referred to Tabas-e Gilaki and Tabas-e Masinan as "Tabaseyn".In the second part of this article, by analizing the historians' views, following the Muslims' route from Kerman to Korasan and by studying the locations and distance between Tabas-e Gilakiand Tabas-e Masinan, the author has come to the conclusion that what is meant by Tabaseyn is Tabas-e Giiaki and Tabas-e korin. And in the early Hegira centuries, KorIn, at least as a city, was like Tabas-e Gilakl. the evidence and indications that reveal the historical background of Korin confirm the author's view.

در بخش نخست، واژة طبسین را در متون تاریخی و جغرافیایی- از سدة 3 ق تا دورة معاصر- مورد بررسی قرار دادهع و با استناد به منابع به این نتیجه رسیده ایم که پیش از سدة 6 ق. طبسین بر طبس خرما و طبس عنّاب که بعداً از آن به طبس گیلکی و طبس مسینان یاد شده، اطلاق نگردیده است از سدة 6 ق. به بعد جغرافی نویسان عرب و نیز نویسندگان سده های اخیر، طبس گیلکی و طبس مسینان را طبسین نامیده اند.
در بخش دوم مقاله، ضمن بررسی و تحلیل گفتة تاریخ نویسان و پی گیری مسیر حرکت مسلمانان از کرمان به خراسان و بررسی موقعیت و مسافت میان طبس گیلکی و طبس مسینان به این نتیجه رسیده ایم که منظور از طبسین طبس گیلکی و کرین می باشد و کرین نیز خود در نخستین سده های ق حداقل شهری در حد طبس گیلکی بوده است. دلایل و قراینی که پیشینة تاریخی کرین را نشان می دهد، مویّد نظر مولف است.

کلیدواژه‌ها