دوره و شماره: دوره 66، شماره 0 - شماره پیاپی 866، زمستان 1378