نگاهی کوتاه به مشکلات معادل یابی اوقات شبانه روزی در ترجمه نام نمازهای پنجگانه به زبان انگلیسی

نویسنده

چکیده

معادل یابی مفاهیم و مشخصه های زبانی خاص در ترجمه، یکی از عمومی ترین مشکلات ترجمه است، بخصوص وقتی که این «مفاهیم و مشخصه های خاص» بار معنایی دینی و اعتقادی داشته باشند. در ترجمة متون اسلامی (به زبان انگلیسی) یکی از زمینه هایی که این مشکلات خود را روشن تر نشان می دهند تفاوت تقسیم بندی اوقات شبانه روزی در زبان و فرهنگ انگلیسی و فرهنگ اسلامی در رابطه با نام نمازهای پنجگانه است. در مقالة حاضر پس از بررسی اجمالی پاره ای از مشکلات ترجمة نام نمازهای پنجگانه به زبان انگلیسی، راه حلهای مناسب تری برای معادل یابی مفاهیم اسلامی در ترجمه عرضه شده است. این بررسی که بر پایة ارزیابی ترجمة 20 دانشجوی رشتة مترجمی و دو رسالة عملیّه و چند متن دیگر انجام گرفته، مشکل حادّ معادل یابی برای این نامها و امکان «تداخل معنایی » آنها را با برخی از مفاهیم مسیحیّت آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها