دوره و شماره: دوره 65، شماره 0 - شماره پیاپی 717، تابستان 1378