چشم اندازی به آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت

نویسنده

چکیده

جوهر جسمانی از جملة مواردی است که مورد بحث فیلسوفان قرار گرفته است. اختلاف مبانی و مبادی فلسفی در موضع فیلسوف پیرامون امکان شناخت، تحلیل و تعریف آن تأثیر گذاشته است. آنچه در این مقاله مطرح گردیده خلاصة مباحثی است که فلاسفة اسلامی بخصوص صدر المتألهین و ابن سینا درباره جوهر جسمانی به شرح باز گفته اند. اهمیت این مباحث از آن روست که در بسیاری بحثهای فلسفی، گزاره های مربوط به اجسام و حقایق مادی صغریات براهین را تشکیل می دهد و تصدیق آنها در گروه فهم حقیقت جسم است. در این مقاله دیدگاههای حکیمان مسلمان درباره فهم طبیعت و جایگاه آن در اندیشة بشر، تعریف جسم، اجزا وجودی جسم و نحوة وجود جسم مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها