دوره و شماره: 44-43، شماره 0 - شماره پیاپی 1169، اسفند 1366 
قاعده لا حرج

آیت الله سید ابوالفضل میر محمدی


تفسیری کهن به زبان فارسی

دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی