دوره و شماره: 56-55، شماره 0 - شماره پیاپی 1119، اسفند 1372 
طهارت اهل کتاب

حجة الاسلام و المسلمین گوگانی