دوره و شماره: 58-57، شماره 0 - شماره پیاپی 1066، اسفند 1373 
اصطلاحات علوم قرآنی (3)

آیة الله سید ابوالفضل میرمحمدی